CleveRA

Souvislá údržba

Stavebně investiční plán

Stavebně investiční plán je webová aplikace podporující majetkové správce pozemních komunikací při strategickém plánování investic do rozvoje a údržby silniční sítě. Spravuje potřebná data o jednotlivých akcích, včetně příslušné dokumentace. Každá akce je geograficky lokalizována v mapě, s vazbou na silniční síť ULS nebo jako volná geometrie – např. pro plánované obchvaty obcí. Z akcí je možné sestavit stavebně investiční plán. Systém slouží k evidenci rozsáhlých investičních akcí (obchvaty, novostavby, rekonstrukce), možnost členit na etapy stavby a stavební objekty, akcí souvislé údržby komunikací, bodových akcí (propustek, most).

Klíčové vlastnosti a přínosy

  • Možnost zařadit do evidence další subjekty - zajistit souběh s dalšími akcemi a opravami komunikací
  • Každá akce je v systému evidována od počátku po realizaci, příp. dobu udržitelnosti projektu,
  • Propojení na systém pasportu
  • Jednotná správa a evidence - standardizace dat a porovnatelnost
  • Evidence termínů (platnosti povolení, záruční doby apod.) pro celou akci a její části – možné nastavení automatického upozornění
  • Webové a cloudové řešení
  • Podpora optimalizace nákladů na údržbu komunikací