Inteligentní dopravní systémy

Sběr a zpracování vstupních dat

Vstupní rozhraní

Data z telematických zařízení a dopravní informace z externích systémů jsou předávána na modul vstupního rozhraní v dohodnutém formátu XML ze všech komunikačních modulů.

Modul vstupní rozhraní provede kontrolu platnosti dat, kontrolu struktury XML a povinných atributů. V případě ověřené platnosti zajistí modul konverzi a uložení dat do datového skladu.

Zpracování a vyhodnocení dat

Modul zpracovává a vyhodnocuje data, která byla do systému přijata prostřednictvím vstupního rozhraní. Modul zajišťuje výpočet agregovaných dopravních charakteristik získaných z detektorů dopravy v určitých časových okamžicích – provede se výpočet průměrných hodnot dopravních charakteristik za určitý časový interval.

Pravidla pro zpracování vstupních dat jsou definována v bázi pravidel pro zpracování a vyhodnocení dat.

Výpočet stavů dopravy

Modul zajišťuje výpočet stavů dopravy na základě všech získaných informací na daných úsecích komunikací. Stav dopravy je reprezentován kódem Alert-C číselníku nebo skupinou kódů a vypovídá o aktuální dopravní situaci na daném úseku komunikace (o intenzitě provozu, sjízdnosti, apod.)

Modul využívá pro výpočet stavů dopravy bází pravidel, která jsou spravována administrátorem.

Výpočet dojezdových dob

Modul zajišťuje výpočet informace o době jízdy (dojezdové době) na vydefinovaných úsecích komunikace na základě všech dostupných informací - převážně z automatických detektorů dopravy.
Modul při výpočtu zohledňuje i informace o uzavírkách, kolonách, apod.
Informace o dojezdové době se počítají (aktualizují) v pětiminutových intervalech.

Predikce dopravní situace

Modul zajišťuje výpočet predikované dopravní situace na základě získaných informací o aktuální dopravní situaci a o historickém vývoji dopravní situace. Na základě těchto informací provádí modul při každé změně stavu dopravy výpočet predikovaného stavu. Modul pro varovná hlášení pak v případě potřeby zajistí upozornění operátora na predikovanou dopravní situaci.