Inteligentní dopravní systémy

Řízení provozu

Provádění scénářů řízení a ovlivnění provozu

Pomocí báze pravidel reaguje na ověřené stavy dopravní situace a navrhuje řešení určité dopravní situace s využitím připravených řídících scénářů. Báze pravidel obsahuje pro určitou dopravní situaci řídící scénář s více dílčími pokyny, kterými je možné vzniklou nestandardní situaci řešit. Jsou to např. omezení max. rychlosti, zákazy předjíždění, objízdné trasy, zobrazení informace na VMS, změna signálního plánu na SSZ.

Řídící subsystém tedy navrhuje opatření pro aktuální dopravní situaci s cílem zajistit plynulost a bezpečnost provozu.

Modul pracuje s tzv. předdefinovanými scénáři řízení a ovlivnění provozu. Každý scénář řeší určitou dopravní situaci. Předdefinovaným scénářem se rozumí seznam kroků, které je potřeba vykonat pro vyřešení vzniklé nestandardní dopravní situace.

Při každé změně stavu dopravy systém provádí kontrolu, zda existuje vhodný předdefinovaný scénář nebo scénáře k dané dopravní situaci. Na základě této kontroly modul nabídne operátorovi nejvhodnější scénář nebo umožní operátorovi zvolit jeden z nabízených scénářů, které danou dopravní situaci řeší.

Výběr vhodného scénáře pro řešení dopravní situace je prováděn na základě báze pravidel. Báze pravidel je postavena na základě typu a lokalizace události, dostupnosti vhodných VMS, apod.

Scénáře mohou být prováděny

  • Automaticky - mohou být definované pro takové dopravní situace, které mají pouze jedno řešení. Tyto scénáře pak pouze informují dispečera o prováděných krocích.
  • Automaticky s ručním potvrzováním dispečera - scénáře s ručním potvrzováním budou při jednotlivých krocích požadovat po dispečerovi potvrzování před provedením daného kroku. Tím má dispečer možnost ovlivnit průběh scénáře tak, aby co nejlépe odpovídal dané aktuální dopravní situaci.
  • Ručně - dispečer provádí jednotlivé kroky sám - ruční scénáře dispečer provádí postupnými kroky, ale není dána pevná posloupnost kroků s vazbou na aplikační podporu.

Obecné principy

  • Na základě vzniklé situace (stavu dopravy) systém vybere vhodné scénáře.
  • Pokud scénář pracuje s telematickým zařízením, systém vybere konkrétní zařízení (např. konkrétní VMS tabule).
  • Pokud zařízení (VMS tabule) zobrazuje nějakou informaci, systém vyhodnotí, která informace má větší důležitost (původně zobrazená nebo nově nabízená).