CleveRA

Diagnostika vozovek

Měření proměnných parametrů vozovky multifunkčním měřicím vozidlem

 • Příčné nerovnosti - vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjetých kolejích
 • Podélná nerovnost - IRI (International Roughness Index)
 • Makrotextura MPD (Mean Profile Depth)
 • Automatizovaný sběr poruch vozovky
 • Geometrie vozovky - příčný sklon vozovky, podélný profil vozovky, schůdky na spárách cementobetonových vozovek
 • Videopasport - dopředné snímky komunikace, snímky povrchu vozovky

2667
Automatizovaný sběr poruch vozovky a laserové skenování příčných nerovností

Vyhodnocení dat z měření

 • Tabulkové a mapové výstupy jednotlivých proměnných parametrů
 • Zatřídění a klasifikace poruch vozovky
 • Vizualizace a kategorizace stavu silnic
 • Sledování trendů (degradační křivky)
 • Základní data pro systém hospodaření s vozovkami (SHV)
 • Vyhodnocená data a pořízen snímky vozovky jsou přístupné v interaktivních aplikacích

Měření protismykových vlastností vozovky vozidlem TRT

 • Součinitel podélného tření fp
 • Podélná nerovnost - IRI (International Roughness Index)
 • Vyhodnocená data jsou součástí portálu měření

Podrobná diagnostika

 • Detailní vizuální prohlídka se záznamem poruch
 • Měření únosnosti konstrukce vozovky
 • Odběry vzorků materiálů konstrukce vozovky a podloží, vrtané a kopané sondy
 • Georadarová měření, určení tlouštěk konstrukce vozovky, stanovení polohy trnů v cementobetonovém krytu
 • Laboratorní rozbory odebraných materiálů
 • Návrh způsobu a technologie opravy

Laserové skenování komunikací

 • Sběr pasportu komunikací
 • Určení kubatur např. skládek sypkých materiálů
 • Zaměření komunikace a širšího okolí, stanovení rozhledových poměrů v křižovatkách
 • Možnost lokalizace bodů, vektorizace linií, měření délek, výšek, ploch, příčné a podélné profily
 • Panoramatické snímky komunikací a jejího okolí

2670

Tvorba příčných profilů laserovým skenováním, laserový skener

Klíčové vlastnosti a přínosy

 • Okamžité zjištění technického stavu silnic
 • Kontrola provedené údržby a opravy
 • Kontrola stavu před koncem záruky
 • Podklady pro rozhodování o včasné opravě (predikce vývoje)
 • Zlepšení bezpečnosti a jízdního komfortu
 • Optimalizace vynakládaných prostředků do údržby a oprav – opravovat komunikace v době kdy je oprava nejlevnější
 • Jednotný postup - možnost srovnání celého kraje nebo celé republiky