Znáte BMS – Bridge Management System?

Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System - BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností (D, I. II. III. třídy), který slouží k evidenci mostních objektů a propustků pro všechny správce pozemních komunikací na všech úrovních (státní, krajské i městské) a k evidenci prohlídek mostních objektů. Umožňuje evidenci, hodnocení stavu a stanovení návrhů opatření pro plánování oprav a údržby sledovaných objektů.

(V systému jsou evidovány mosty, podjezdy a propustky a výhledově i další objekty, pro zjednodušení však budeme dále hovořit pouze o mostech, budeme tak mít na mysli veškerý evidovaný sortiment.)

Systém BMS je společný produkt společností VARS BRNO a. s. a Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

3118

BMS prošlo zásadní přestavbou

Kdo znal „staré BMS“, věděl, že umožňuje jednotnou evidenci mostů a je opravdu dobrým nástrojem pro mostaře. Nicméně tento nový engine je ve svých přínosech o několik mílových skoků dále.

Nahlédněme krátce do historie… Technologické základy BMS vznikaly v letech 2000 - 2003. V průběhu provozu docházelo k rozšiřování funkčnosti a jen drobným technologickým úpravám. Informační technologie dříve ještě neumožňovaly pružně reagovat na potřeby rozšiřující se uživatelské základny – implementace pro nové typy internetových prohlížečů, úpravy uživatelského rozhraní, rozšiřování aplikace o nové moduly a přístup do systému z mobilních zařízení.

Došlo proto k modernizaci celého systému jak z technologické stránky, tak designové. Byly zohledněny požadavky samotných uživatelů a vznikl zcela nový systém na nových základech. Nová verze datově navazuje na starý systém, postupným přechodem jsou převáděny veškeré doposud zapsané údaje o sledovaných objektech. Pokud jste tedy používali původní verzí BMS, můžete bez problémů na novou verzi přejít.

Nový Bridge Management System je nezbytnou špičkovou technologií pro profesionály v oblasti hospodaření s mosty. Modernizovaný design mu navíc dodává tu nezbytnou třešničku na vrcholu, díky kterému si jej opravdu oblíbíte. (S ohledem na uživatele původního designu je umožněna volba vzhledu.)

3117

Systém BMS kombinuje klasickou evidenci, zobrazení polohy mostu na mapě, připojenou fotodokumentaci a umožňuje takové vést záznamy o prohlídkách.

Pro koho je BMS určen?

Bez nadsázky pro všechny. Struktura je dostatečné bohatá, aby pokryla mosty, podjezdy i propustky a k nim související prohlídky (hlavní, mimořádné i běžné). Lokalizace mostů je spojena se silniční sítí provozovanou Ředitelstvím silnic dálnic, zvládne tedy mosty na dálnicích, I., II. i III. třídách pozemních komunikací. K práci vám postačí internetové připojení a webový prohlížeč.

BMS aplikaci naleznete zde: http://bms.clevera.cz

Hlavní přínosy nového BMS

 • Možnost sledování stavu mostů a ostatních objektů a plánování jejich údržby.
 • Používáním a vyplňováním BMS systému dodržujete obecně závazné předpisy.
 • Jednotnou strukturou mostů i prohlídek je vaše práce jednodušší a efektivnější.
 • Výrazně lepší evidence vad a sledování záručních lhůt u nových staveb a rekonstrukcí.
 • U provozovaných objektů se jedná především o odstraňování závad před tím, než dojde k závažnému poškození konstrukce, což umožní výrazné snížení následných nákladů na opravy mostů.
 • Podrobné sledování a lokalizace zjištěných závad od jejich vzniku až po jejich případné odstranění nebo opravu a i následný vývoj stavu konstrukce v dalších letech po provedené opravě.
 • Bezproblémové zvyšování počtu uživatelů - systém je dostupný z většiny standardních internetových prohlížečů.
 • Mapová lokalizace mostů.


Technická specifikace aktualizovaného BMS

Rozšířili jsme možnosti evidence mostů

V návaznosti na změnu ČSN 736220 - evidence mostních objektů pozemních komunikací (rozšíření mostní evidence o evidenci ložisek, mostních závěrů, izolace mostovky, vybavení mostu, cizí zařízení a odvodnění) byla doplněna evidence mostů (mostního pasportu).

V  mostním pasportu ve staré verzi BMS nebyla prováděna žádná evidence mostních závěrů, způsobu uložení nosné konstrukce a několika dalších položek. V nové verzi:

 • způsob uložení nosné konstrukce samostatně pro každou podpěru mostu s určením výrobce, data výroby a typového označení použitých ložisek, s použitím číselníků dodavatelů ložisek,
 • evidence použitých mostních závěrů a to opět samostatně pro každý mostní závěr mostu s určením jeho polohy (opěra 1, podpěra 5, apod.) včetně udání výrobce, data výroby, typového označení a jmenovitého posunu, opět s využitím číselníku dodavatelů,
 • evidence izolace desky mostovky s uvedením typu izolace (asfaltový izolační pás, asfaltový mastix, izolace polyuretanová apod.), výrobce izolace, materiálu izolace a její skladby,
 • popis rozměrů mostních podpěr -  u každé podpěry se popíše způsob jejího založení a uvede se provedení přechodové oblasti za opěrami,
 • v mostní evidenci jsou doplněny hydrotechnické údaje požadované v ČSN 73 6200 - mostní názvosloví,
 • v mostním pasportu se uvede vybavení mostu, tj. záchytné a bezpečnostní zařízení, protinárazové zábrany, protidotykové zábrany, ochrany proti výfukovým plynům, krycí i izolační zábrany, osvětlovací a revizní zařízení, protihlukové stěny apod.,

Sjednotili jsme členění mostu pro evidenci i prohlídky

Díky tomu tak můžete závady nalezené při prohlídce zadávat přesně na tu část mostu, se kterou souvisí. Stejně tak fotografie lze vázat k jednotlivým oddílům.

Ze záznamu mostu přímo přejdete na mostní prohlídky

Základem je právě jednotná struktura mostů i prohlídek. Toto sjednocené členění umožňuje následně navázat popis části konstrukce nebo zjištěnou závadu vždy jen k určité části mostu, kterou je ještě možné dále upřesnit:

 • pozicí (číselník - krajní opěra, 1. pole apod.),
 • upřesněním pozice (text - 3. nosník, dolní deska apod.).

3115

V mapě jsou zaznačeny všechny mosty, které jsou zavedeny v evidenci. V mapě se pro každý bod znázorňující most ukáží základní informace o objektu.

Hloubka detailu evidence je na vás

V nové verzi BMS je sjednoceno členění částí mostu a je navrženo v podrobnější formě v návaznosti na změnu ČSN 73 6221 - prohlídky mostů pozemních komunikací. Došlo k rozdělení na celkem 22 oddílů, které jsou členěny podle jednotlivých částí mostu:

 • spodní stavba,
 • nosná konstrukce,
 • mostní svršek,
 • vybavení mostu.

K takto členěným částem mostu je evidována i fotodokumentace a následně bude možné jednoduchým způsobem ověřovat stav a vývoj stavu těchto částí zjištěný v předchozích prohlídkách mostu.

Prohlídky mostů

Zadávání prohlídek je v novém formuláři, který navazuje na nové členění popisu částí mostu. Formulář pro zadání prohlídky je zpracován tak, že jednotlivé údaje prohlídky jsou řazeny za sebou stejně, jako je tomu v protokolu prohlídky.

Formulář prohlídky navazuje na mostní pasport, plánování a evidenci údržby, jeho členění je shodné s členěním, které je uvedeno v ČSN 73 6221 – prohlídky mostů pozemních komunikací (tedy spodní stavba, nosná konstrukce, mostní vršek a vybavení mostu.)

Po zadání typu prohlídky je provedeno označení jednotlivých oddílů, které budou využity ve formuláři prohlídky v návaznosti na údaje uvedené v evidenčním modulu.

Fotografie z prohlídky můžete vázat k jednotlivým závadám nebo celému mostu

Fotodokumentaci je možné ukládat samostatně ke každé popisované části/závadě, ale i na závěr samostatně pro celý most, zde bude možné i celkový přehled fotodokumentace prohlížet.

Závady se vždy evidují jen k té části mostu, se kterou souvisí

Jednotlivé závady jsou vždy navázány pouze na dané části mostu. Při zadávání závady je možné jednoduše přepínat na předchozí zjištěné závady pro danou část mostu, včetně zobrazení fota (možnost porovnání další změny stavu konstrukce).

Věříme, že vám bude nová verze BMS vyhovovat a oblíbíte si ji. Zúročili jsme naše společné patnáctileté zkušenosti v propojování potřeb mostařů a možností IT. Díky naší dlouholeté spolupráci máte nyní i vy možnost využít komfortního prostředí unikátního systému ušitého na míru právě vám.

Jak se přidat k celorepublikovému systému BMS

Pro registraci kontaktujte přímo firmu Pontex, spol. s.r.o.

Na co se můžete těšit?

Připravujeme mobilní aplikaci pro sběr propustků, která bude na BMS napojená.

3114