15 let NDIC: milník v projektech pro ŘSD

Patnáctileté výročí oslavil na podzim 2023 jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO – Národní dopravní informační centrum.

Novinka

01 prosince 2023

15 let NDIC: milník v projektech pro ŘSD

15 let pomáhá řidičům v Česku Národní dopravní informační centrum. Podívejte se na přehled zajímavých projektů VARS BRNO, které jsme také realizovali pro ŘSD.

Patnáctileté výročí oslavil na podzim 2023 jeden z klíčových projektů v moderní historii VARS BRNO – Národní dopravní informační centrum. Projekt, kterým se etablovala úspěšná spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, představoval výjimečnou výzvu. VARS BRNO pro nově vznikající centrum sídlící v Ostravě dodával technické vybavení, především ale vyvinul zcela nový řídicí systém, který byl v úspěšném provozu až do roku 2017. 

Následovala jeho modernizace, jejímž dodavatelem byl opět VARS BRNO. Modernizace zajistila konverzi systému do otevřené architektury. Nově je systém modulární, škálovatelný a otevřený pro začlenění modulů třetích stran. Díky tomuto otevření systému může provozovatel soutěžit například i jeho údržbu. VARS BRNO však i nadále zůstává servisním partnerem NDIC. 

NDIC označuje centrální dispečink Ředitelství silnic a dálnic, prostřednictvím kterého se dohleduje doprava na celé síti komunikací ve správě ŘSD, tedy dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. Systém primárně sbírá dopravní data z různých zdrojů – od detektorů dopravy, systémů Integrovaného záchranného systému a dalších, tato data ověřuje a na základě nich vytváří ověřené dopravní informace. Ty pak slouží jako datová platforma pro řízení dopravy, údržbu sítě komunikací a další činnosti, které ŘSD jako správce zajišťuje. 

Informace, které NDIC poskytuje, jsou aktuálním a především spolehlivým zdrojem pro další odběratele dopravních informací, jako jsou poskytovatele dynamických navigací pro automobily a další. 

Kromě samotného výstupu prostřednictvím datového distribučního rozhraní dokáže systém NDIC sám zajišťovat řízení dopravy. Na základě předdefinovaných scénářů ovládá světelné informační tabule na dálnicích. Výstupy ze systému NDIC jsou zároveň důležitým zdrojem pro dopravní inženýry a plánování dopravy. 

Zcela výjimečný projekt prohloubil předchozí spolupráci s ŘSD a otevřel cestu k další řadě zakázek, díky kterým se VARS BRNO etabloval jako jeden z klíčových partnerů Ředitelství silnic a dálnic v oblasti ITS. Zde je výčet těch nejvýznamnějších. 

Systém hospodaření s vozovkou
2019 – 2023 s podporou na další 4 roky
 

Projekt představuje kompletní systém pro centrální plánování souvislé údržby a oprav komunikací a objektů (mostů). Systém běží na několika úrovních, na síťové úrovni na základě dat modeluje a navrhuje plány oprav pro jednotlivé správy a závody ŘSD. Na projektové úrovni probíhá prostřednictvím systému evidence realizovaných akcí, jejich technologie a cen. Porovnáváním skutečně provedených oprav s plány systém optimalizuje výpočetního algoritmus a tím zpřesňuje návrh plánů. 

Měření proměnných parametrů
kontinuálně od 2019 až dosud (předtím ještě od 2012 – 2015)
 

Dlouhodobý projekt je zaměřený na průběžné hodnocení kvality povrchu silnic a dálnic spravovaných ŘSD. VARS BRNO využívá jedinečný měřicí vůz CleveRA Car, který při rychlosti 80 km/h dokáže snímat a měřit povrch s přesností na 1 mm. Z těchto podkladů vytváří VARS BRNO podrobnou zprávu o změnách stavu povrchu. Pro ŘSD je měření proměnných parametrů výjimečným podkladem pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí. Jen v roce 2023 změřil tým VARS BRNO víc než 16 000 pruhokilometrů silnic a dálnic ve správě ŘSD. 

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR (FCD)
04/2019 -04/2024 – pětiletý kontrakt na poskytování služeb
 

Plošný monitorovací telematický systém pro sledování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR se skládá z výpočetního modulu a prezentační vrstvy (zobrazovacího a analytického modulu). VARS BRNO dodal a zprovoznil IT infrastrukturu, zajišťuje sběr dat z plovoucích vozidel na síti a průběžně sestavuje databázi ze sebraných FCD dat pro účely jejich vyhodnocení a zobrazení v rámci Systému. Aplikace využívající FCD data používají řádově desítky tisíc uživatelů. 

Centrální evidence vad (CEV)
v provozu 2018 až dosud 

Nástupce aplikace Kontrolní silniční systém zajišťuje jednotnou evidenci prohlídek vykonaných na pozemních komunikacích a vad zjištěných při jejich provádění, jednotnou evidenci staveb a stavebních objektů na pozemních komunikacích, jednotnou evidenci předmětů a rozsahu záruk a záručních dob, evidenci údržbových prací a dalších souvisejících činností, generování předávacích protokolů zhotovených prací a možnosti tvorby manažerských výstupů a jiných podkladů, které jsou vstupem pro SHV. Systém momentálně využívá víc jak 350 interních uživatelů a 900 externích. 

Geoportál a Videopasport
v provozu od 2016
 

Jedny z nejpoužívanějších GIS aplikací ŘSD ČR. Geoportál poskytuje přehled o datech nad silniční sítí z různých systémů napříč ŘSD ČR umožňuje komplexní pohled nad spravovanou silniční sítí. Aplikace slouží pro interní potřebu ŘSD ČR i pro odbornou veřejnost.  

Videopasport zpřístupňuje uživatelům fotodokumentaci silnic, kterou pořizuje Silniční databanka Ostrava, k dispozici jsou aktuální i historické snímky.  

ISUD – Informační systém údržby dálnic
v provozu od r. 2017 

ISUD slouží pro potřeby Středisek správy a údržby dálnic. Systém slouží k efektivnímu řízení údržby a k její kontrole. Umožňuje plánování využití techniky i lidských zdrojů, v rámci kontroly sleduje v reálném čase vozidla a prováděné úkony, vede on-line deníky zimní i běžné údržby a předává informace pro Národní dopravní informační centrum. Zároveň vytváří informace i pro ekonomický systém HELIOS. Systém má víc jak 300 aktivních uživatelů. 

Pasport mikrotrhlin, zálivek a spárořezu na CBK dálniční sítě
4letý kontrakt 2021 – 2024 

Předmětem zakázky je jednou ročně, opakovaně po dobu 4 let, provedení dokumentace stavu vozovek s CB krytem se zaměřením na analýzu a identifikaci míst s vývojem mikrotrhlin včetně klasifikace stavu identifikovaných míst porušení, a také na zjištění stavu asfaltových zálivek příčných spár, porušení jejich funkčnosti nebo poškození. V rámci analýzy je zjišťován i stav hran včetně analýzy porušení. V rámci dodávky byla ve spolupráci s ŘSD ČR vytvořena metodika pro vyhodnocení mikrotrhlin, aby bylo možné sledovat vývoj porušení vozovek s CBK v čase.  

Mobilní liniové řízení
od 2021 včetně poskytování služeb
 

Sady mobilního liniového řízení, které VARS BRNO dodal pro Ředitelství silnic a dálnic, výrazně přispívají k zklidnění dopravy v dopravních omezeních na dálnicích. Plně automatizovaný systém na základě údajů z čidel mění dopravní značení tak, aby doprava v omezení byla co nejplynulejší.  VARS BRNO zajišťoval kompletní dodání hardware i software pro ovládání systému. Každý systém sestává z osmi proměnlivých dopravních značek, dvou detekčních radarů Wavetronix, 4 bluetooth senzorů a deseti napájecích bodů. 

Centrální evidence uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikací
v provozu od 2007

Systém, který byl součástí Vládou schváleného projektu Jednotného dopravního systému z roku 2005, představuje již víc jak 15 let neocenitelnou pomůcku pro poskytování informací o dopravních uzavírkách. Nyní systém užívá 1810 uživatelů, zákonem je zároveň daná povinnost silničních správních úřadů poskytovat informace jak pro CEU pro koordinaci uzavírek, tak pro JSDI a NDIC.  

Systém hospodaření s mosty – BMS
od 2004
 

Projekt realizovaný společně s PONTEX spol. s.r.o a Viapont s r.o byl původně řešen v rámci vědy a výzkumu. Cílem bylo sjednocení metodiky hodnocení stavu a systému hospodaření s mostními objekty pro správce všech mostů v ČR. Systém je průběžně upgradován a aktualizován, díky tomu se používá dosud. Hlavními uživateli jsou kraje a města, ŘSD má vlastní implementaci BMS, díky které eviduje mosty, propustky, podjezdy a další stavby. Aktuálně systém obsahuje 14485 objektů a má víc jak 700 uživatelů.  

Digitální dálniční pasport
1999 
 

Historicky první projekt pro Ředitelství silnic a dálnic. Jde o první systém umožňující vedení pasportní evidence dálnic. 

Informační systém Majetek a pasport
2008 – 2012 

Informační systém majetku a pasportu ISMaP umožňuje jednotnou evidenci a lokalizaci dat týkající se majetku a činností. Umožňuje sjednotit metodiku evidence a hodnocení stavu majetku. Lze evidovat fyzické jevy (např. konstrukční vrstvy vozovky, svodidla, dopravní značky) a proměnné parametry (IRI, vyjeté koleje, poruchy vozovky, aj.). V rámci informačního systému vznikl první objektový datový model majetkové evidence. 

Global Network
od 2006 dosud
 

Global Network je společný projekt CEDA Maps, Ředitelství silnic a dálnic – Silniční databanky Ostrava a VARS BRNO, který spočívá ve vytvoření a aktualizaci modelu silniční sítě pro lokalizaci událostí na silniční síti. Global Network slouží pro Národní dopravní informační centrum a pro všechny dodavatele dopravních informací poskytujících data pro toto centrum.  

Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací
v realizaci s dokončením 2024
 

VARS se jako vedoucí konsorcia firem PONYSTAR spol s r.o. a Geovap spol. s r.o. podílí na dodávce diagnostického systému. Systém spočívá v dodávce vybavení diagnostického vozidla moderním mobilním mapovacím systémem a dodávce software pro zpracování a publikování dat. Vozidlo bude sloužit k průběžnému sběru informací o silniční s dálniční síti v majetku státu. Data budou vstupovat do Systému hospodaření s vozovkami. 

Dále by vás mohlo zajímat

NOVINKA