CleveRA

Systém hospodaření s vozovkou

2891

Systém hospodaření s vozovkou (SHV), je systém pro optimalizaci celoživotních nákladů na údržbu komunikací, který je standardně využíván ve všech vyspělých ekonomikách.

Systém SHV je řešen dvouúrovňově, s tzv. síťovou úrovní SHV a projektovou úrovní SHV:

Síťová úroveň SHV – poskytuje pohled na síť komunikací jako na celek, slouží pro dlouhodobé a průběžné sledování stavu vozovek sítě pozemních komunikací, vývoje stavu v čase a z toho plynoucí strategické plánování údržby a oprav. Na síťové úrovni jsou identifikovány úseky silnic určené k opravě, optimální technologií v optimální čas.

Projektová úroveň SHV – na podkladě doplňujících informací z diagnostického průzkumu a se zohledněním aktuálních místních podmínek stanovuje návrh údržby nebo opravy vybraných úseků pozemních komunikací.

Klíčové vlastnosti

  • SHV je založené na expertním jádru dTIMS, podporujícím stanovení strategie a technické politiky vlastníka komunikací (prevence, obnova, rekonstrukce, udržující strategie), manažerské vyhodnocení a reporting.
  • Jako takové může být provozováno samostatně, nebo jako součást celého systému CleveRA.
  • Hlavním přínosem SHV je průkazné optimální využití finančních prostředků na údržbu a opravy komunikací. Vzhledem k tomu, že výše těchto finančních prostředků není nikdy dostačující, stává se sledování jejich optimálního užití cílem o to důležitějším.
  • SHV prokazatelně ušetří až 7% prostředků na údržbu a opravy, resp. za stejné finanční prostředky je možné provést opravu většího rozsahu pozemních komunikací.

Přínosy

Hlavním přínosem SHV je hospodárnost, průkaznost a kontrola využití finančních prostředků na údržbu a opravy komunikací.

  • Hospodárnost – zjednodušeně řečeno - v současné době se opravují neopravitelné úseky komunikací, přičemž opravitelné úseky se mezitím dostávají do havarijního stavu. Cílem SHV je dlouhodobé plánování údržby a oprav na základě  diagnostiky a objektivního vyhodnocení stavu komunikací. Prostředky vynaložené na zavedení systému SHV se v průběhu 10 let užívání vrátí více než 25x.
  • Průkaznost – SHV umožňuje sledování toku finančních prostředků do údržby a oprav komunikací – víme, kde a proč se finanční prostředky vynakládají.
  • Kontrola – víme, co se a jak má opravovat – SHV vyhodnocuje účinnost provedených oprav, sledování cen jednotlivých prací, materiálů, dodržování kvality prací  - dohled nad stavebními firmami, sledování záruk.