Jihomoravský kraj bude mít díky VARS BRNO a.s. podklady pro čerpání dotací na opravy vozovek

Společnost VARS BRNO a.s. vyhrála veřejnou zakázku vypsanou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje na dodání systému hospodaření s vozovkou silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji (JMK).

Předmětem veřejné zakázky je:

  • provedení sběru dat proměnných parametrů vozovek silnic II. třídy v celkové délce 1483 km a III. třídy v celkové délce 2405 km ve vlastnictví Jihomoravského kraje a správě zadavatele,
  • vyhodnocení získaných dat,
  • navržení plánu údržby, oprav a rekonstrukcí silnic,
  • zpřístupnění dat ve webové aplikaci.

Na silnicích II. a III. třídy JMK bude prováděno zejména:

  • měření podélných nerovnosti,
  • měření hloubky vyjetých koleje,
  • zjištění makrotextury minimálně ve dvou profilech, a to v jedné jízdní stopě a uprostřed mezi jízdními stopami,
  • zjištění poruch vozovky
  • pořízení georeferencovaných 2D kolmých snímků povrchu vozovky a poruch pomocí vektorů,
  • pořízení georeferncovaných šikmých snímků z předních a zadní kamery vozidla.

SÚS JMK bude mít podklady pro čerpání dotací SHV

Celý dodávaný systém  jak sběr dat multifunkčním měřícím vozidlem CleveRA CAR tak webový portál pro hospodaření CleveRA  – splňuje všechny potřebné náležitosti pro možnosti Systému hospodaření s vozovkou a čerpání dotací.

Proměnných parametry vozovky bude měřit multifunkční měřicí vozidlo CleveRA CAR

Měření bude probíhat multifunkčním měřicím vozidlem CleveRA CAR v průběhu roku 2018. Z naměřených dat budou přepočteny plány údržby a oprav podle skutečného financování a realizací akcí na pětileté období a jejich optimalizace ve webovém prostředí systému CleveRA.

CleveRA je ucelený systém služeb a aplikací určený pro vlastníky nebo majetkové správce pozemních komunikací na všech úrovních - místní (města a obce), regionální (kraje), státní (ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy).  

CleveRA je souhrn služeb v oblasti diagnostiky, evidence, vyhodnocení a sestavení podkladů pro hospodaření s pozemními komunikacemi.  

CleveRA je souhrn specializovaných nástrojů určených pro efektivní a průkaznou správu pozemních komunikací, pro řízení, rozhodování o jejich údržbě a opravách. Nabízí nástroje pro kontrolu prováděné údržby komunikací a plánovaných investic. 

CleveRA je systém pokrývající celý životní cyklus hospodaření s pozemními komunikacemi.

4333