Systém hospodaření s mosty letos čekají významné změny

Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System - dále BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností, jehož cílem je optimalizace nákladů na údržbu mostních objektů. BMS je založen na jednotné metodice hodnocení jejich stavu a vedení evidence a slouží zejména pro správce pozemních komunikací na všech úrovních (státní, krajské i městské). Jeho hlavním přínosem je průkazné a optimální využití finančních prostředků na údržbu a opravy mostních objektů. Včasná a efektivní diagnostika jejich stavu s následným výběrem optimální technologie oprav se významnou měrou podílí na prodloužení jejich životnosti.


Systém vznikl v roce 2003 a je výsledkem projektu výzkumu a vývoje financovaného z prostředků Ministerstva dopravy a byl vytvořen sdružením firem Pontex s.r.o., VARS Brno a.s. a Viapont s.r.o. V průběhu provozu docházelo k rozšiřování funkčnosti (finanční modul, propustky) a dalším technologickým úpravám.
Momentálně je v systému registrováno více jak 600 aktivních uživatelů. Je zde evidováno celkem 19 625 mostů, 3 592 podjezdů a 4093 propustků. V BMS bylo k dnešnímu dni zpracováno více než 149 000 prohlídek mostů.


Sytém BMS tvoří jeden z pilířů systému CleveRA pro komplexní hospodaření s pozemními komunikacemi vyvinutým společností VARS BRNO a.s.. Ta se problematice hospodaření s majetkem věnuje dlouhodobě a během své existence vyvinula technologicky vyspělé aplikace, které dnes tvoří celý systém CleveRA.


Letos proběhne upgrade celého systému především z důvodu technologického rozvoje a zvýšení uživatelské přívětivosti. Jak již bylo zmíněno v úvodu, dojde také k rozšíření funkčnosti některých modulů systému. V nové verzi budou také zohledněny konkrétní požadavky samotných uživatelů a pro zvýšení flexibility při používání systému BMS bude nově možnost jeho užívání také pomocí mobilních zařízeních.


Dále dojde k doplnění evidence mostů (mostního pasportu) v návaznosti na změnu ČSN 736220 - evidence  mostů PK (rozšíření mostní evidence o evidenci ložisek, mostních závěrů, izolace mostovky, vybavení mostu, cizí zařízení a odvodnění). V inventárním a inspekčním modulu bude rozšířena možnost archivace dokladů (projektová dokumentace, protokoly z prováděných měření apod.).

2757

Obr. 1 Zobrazení objektů v mapě, náhled na základní informace zvoleného objektu, možnost přesunu do modulu Inspekce nebo Evidence

 

Více o systému BMS: http://www.vars.cz/system-hospodareni-s-mosty-bridge-management-system--sdruzeni-pontex-vars-viapont

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
pr@vars.cz


 

 

Přílohy ke stažení