VARS BRNO a.s. se účastní soutěže o Českou dopravní stavbu roku 2013

Poskytování dopravních informací je jedna ze základních funkcí dopravní telematiky v rámci řízení a regulování dopravy ve městě. S postupujícím růstem silniční dopravy především ve velkých městech, jako je hlavní město Praha, je nutné zavádět telematické systémy sledující dopravní zátěže a události na pozemních komunikacích a umožňující řidiči přijímat aktuální dopravní informace. To pro ČR poskytuje Národní dopravní informační centrum (NDIC) v Ostravě pomocí systému SMARTiC vyvinutého společností VARS BRNO. Včasné předání informace o stavu dopravní situace zamezuje tvorbě kolon a nehod, snižuje náklady a negativní dopady na životní prostředí a přispívá tak ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy i provozu.

Co stojí za projektem?

Základem projektu byla modernizace a obnova stávajícího systému poskytování dopravních informací a zároveň dodávka, montáž a zprovoznění nového systému zařízení pro provozní informace (dále „ZPI“), který je doplněn o proměnné dopravní značení (dále „PDZ“), a to včetně komplexního inženýringu.
Nový systém řízení dopravy je určen k zajištění informovanosti účastníků provozu o dopravní situaci na místních komunikacích hlavního města Prahy. Veškeré komponenty řízení dopravy (světelná signalizační zařízení a ZPI) byla integrována do jednoho systému s dálkovým ovládáním z Hlavní dopravní řídící ústředny hlavního města Praha (HDŘÚ).

2451

Zátěžová mapa z HDŘÚ v Praze s vizualizací proměnných tabulí, stupních provozu a dopravních událostí

Aktuální informace o dopravní situaci přicházejí do systému HDŘÚ jak z externích zdrojů (policie, hasiči, záchranná služba, centrální evidence uzavírek, správci parkovišť, call centra), tak pomocí integrovaných telematických zařízení (detektory, monitorovací kamerové systémy, systémy tunelů, vysokorychlostní váhy, meteostanice), FCD (Floating Car Data). Celkem bylo vybudováno 34 lokalit ZPI poskytujících informace o dopravě v předem určených úsecích. Základem fungování tohoto systému jsou tzv. scénáře dopravy odpovídající předvídatelným dopravním stavům na jednotlivých ZPI lokalitách.

Co jsou scénáře řízení dopravy?

Scénáře řízení dopravy slouží pro řízení a ovlivnění provozu pomocí telematických zařízení. Pomocí dopravních detektorů jsou sbírána a vyhodnocována data, na základě kterých se definuje tzv. stav dopravy. Ten je klíčový pro inicializaci konkrétního typu scénáře formou dopravního opatření a informování řidičů pomocí zařízení pro provozní informace (ZPI) a světelných signalizačních zařízení (SSZ). Systém HDŘÚ je napojen na ostatní zdroje (NDIC, Policie ČR), které mohou ovlivňovat vyvolání scénáře na základě importovaných dat.

Systém je vysoce sofistikovaný. Scénáře lze spouštět ručně operátorem HDŘÚ, nebo automaticky na základě informací o aktuální dopravní situaci, zejména na základě dat z detektorů. Lze nastavit podmínky pro trvání scénáře, stejně tak pro jeho automatické vypnutí. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy podmínky vyhovují více scénářům, bylo nutné nastavit priority a zamezit tak spuštění více scénářů, které jsou vůči sobě v konfliktu.
Díky informacím zobrazeným na ZPI, případně PDZ, v textové podobě či formou symbolů, je řidič schopen reagovat na aktuální dopravní situaci a vyhnout se např. kolonám či jiným nepředvídatelným událostem.

2442   2443

ZPI pro poskytování informací v Praze

Velmi pozitivně jsou vnímány zejména informace o dojezdových dobách, které na mnoha místech nahradily informace o stupních dopravy. „Řidiči si mohou takto lépe vytvořit představu o míře jejich zdržení a navíc se ukázalo, že znalost dojezdové doby působí lépe na psychiku řidičů“, uvádí Ladislav Pivec, šéf TSK. (zdroj: www.tsk-praha.cz)

V současnosti je implementováno asi 40 scénářů a v navazujících projektech se plánuje rozšířit sadu o další scénáře pro řízení SSZ na území hl.m.Prahy.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.