Poskytování dopravních informací pomocí proměnných informačních tabulí

Společnost VARS BRNO dodala a integrovala 51 informačních tabulí (zařízení pro provozní informace, dále „ZPI“) na území hlavního města Prahy pro informování řidičů o aktuální dopravní situaci.

Pro ovládání všech dodaných ZPI, byl Řídicí systém Hlavní dopravní řídící ústředny (dále "HDŘÚ") rozšířen o funkce pro práci s novými typy ZPI a nadefinovány scénáře, pomocí nichž systém automaticky nabízí vhodnou informaci pro zobrazení na daných ZPI. Scénáře automaticky stanovují váhu (důležitost) informace k dané dopravní události na základě nastavených zájmových oblastí jednotlivých ZPI, na základě vzdálenosti od dané tabule a také na základě typu dopravní události (nehoda, uzavírka, apod.). Tyto scénáře mohou být nastaveny buď jako plně automatické nebo poloautomatické vyžadující potvrzení operátora.

2476 2477

Součástí dodávky byly také scénáře pro zobrazení schématické zátěžové mapy s grafickou informací o aktuálním stavu dopravy na specifických plnomaticových barevných (RGB) tabulích.

2482 2478