Čtyři příspěvky na konferenci GIS Esri v ČR

Čtyři příspěvky na GIS Esri. Do Prahy zavítal Jack Dangermond, zakladatel a prezident společnosti Esri, aby vystoupil na "své" konferenci GIS Esri v ČR, která se konala 2. a 3. listopadu v pražském Kongresovém centru. Jeho prezentace se týkala významu GIS v reálném světě, zachování udržitelného rozvoje a zapojení GIS při řešení problémů, kterým svět čelí. Celkem čtyřikrát se v průběhu konference k řečnickému pultíku postavili i zástupci VARS. Ve třech případech jsme společně s našimi zákazníky prezentovali realizovaná řešení:

Ve svém samostatném příspěvku se VARS věnoval problematice evidence majetku souvisejícího s pozemními komunikacemi za účelem jeho efektivního provozu, údržby a modernizace. Přednáška Evidence pasportu komunikací od A do Z vycházela z předpokladu, že evidence jako taková je pro každého vlastníka či správce silnic zákonnou povinností, rozsah a způsob této povinnosti, tedy způsobu vedení pasportu, už není přesně definován. VARS seznámil posluchače s postupy, které využívá ke sběru informací o majetku a jak s těmito daty dále pracuje. Zvláštní důraz byl kladem na průběžnou aktualizaci evidence pasportu ať už z pohledu stavu, tak z pohledu lokalizační vazeb na silniční síť. www.clevera.cz  

Národní památkový ústav (NPÚ) má za úkol pečovat o památky na území České republiky a národní kulturní dědictví. Při práci mj. vzniká řada dat souvisejících s prostorovou a územní identifikací památek, která jsou součástí centrálního Integrovaného informačního systému památkové péče a dalších integrovaných aplikací. Na konferenci byla prezentována mj. vyšší aplikační a technologická úroveň systému PaGIS (= Památkový GIS) a nové webové rozhraní NPÚ s názvem “Geoportál památkové péče”, které zpřístupňuje odborná, referenční a identifikační prostorová data památkové péče.   https://geoportal.npu.cz/web  

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je pověřeno výkonem vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečením jejich správy, údržby a oprav a také jejich výstavbou a modernizací. Díky tomu se jedná o zdaleka největší organizaci svého druhu v České republice. VARS je dodavatelem Geoportálu silniční a dálniční sítě ČR, který je centrálním portálem s rozcestníkem mapových aplikací a služeb ŘSD. Geoportál běží na technologické platformě Esri. Nabízí mapové aplikace pro prohlížení prostorových dat ŘSD s funkčností přizpůsobenou na práci s daty silniční sítě, dále umožňuje administraci aplikací a popis včetně metadat, editaci a konfiguraci mapových aplikací a vytváření uživatelských dotazů. Vybrané mapové aplikace a nástroje Geoportálu jou zpřístupněny i široké veřejnosti. více http://geoportal.rsd.cz/web  

S Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími partnery jsme realizovali projekt prezentace výsledků strategického hlukového mapování v České republice prováděného v roce 2012. Výsledkem projektu je Hluková mapa, která přehlednou formou zobrazuje hlukovou zátěž obyvatelstva mj. v okolí hlavních silnic a průmyslových zdrojů. Pobyt v hlučném prostředí totiž patří mezi jeden z nejvýznamnějších faktorů, které negativně ovlivňují naše zdraví: kromě poškození sluchového aparátu jsou hlavními důsledky také například hypertenze, zvýšení rizika infarktu myokardu, snížení imunity organismu, chronická únava a nespavost. S nadměrným hlukem v prostředí přímo vzrůstá výskyt civilizačních chorob. https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/shm/  

Ukázky z prezentace Evidence pasportu majetku od A-Z a Geoportál ŘSD