Jihomoravský kraj bude mít díky VARS BRNO a.s. podklady pro čerpání dotací na opravy vozovek

Společnost VARS BRNO a.s. vyhrála veřejnou zakázku vypsanou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje na dodání systému hospodaření s vozovkou silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji (JMK).

Předmětem veřejné zakázky je:

  • provedení sběru dat proměnných parametrů vozovek silnic II. třídy v celkové délce 1483km a III. třídy v celkové délce 2405km ve vlastnictví Jihomoravského kraje a správě zadavatele,
  • vyhodnocení získaných dat,
  • navržení plánu údržby, oprav a rekonstrukcí silnice,
  • zpřístupnění dat ve webové aplikaci.

Na silnicích II. a III. třídy JMK bude prováděno zejména:

  • měření podélných nerovnosti,
  • měření hloubky vyjetých koleje,
  • zjištění makrotextury minimálně ve dvou profilech, a to v jedné jízdní stopě a uprostřed mezi jízdními stopami,
  • zjištění poruch vozovky
  • pořízení georeferencovaných 2D kolmých snímků povrchu vozovky a poruch pomocí vektorů,
  • pořízení georeferncovaných šikmých snímků z předních a zadní kamery vozidla.

SÚS JMK bude mít podklady pro čerpání dotací SHV

Celý dodávaný systém, jak sběr dat multifunkčním měřícím vozidlem CleveRA CAR tak webový portál pro hospodaření CleveRA splňují všechny potřebné náležitosti pro možnosti Systému hospodaření s vozovkou a čerpání dotací.

Proměnných parametry vozovky bude měřit multifunkční měřicí vozidlo CleveRA CAR

Měření bude probíhat multifunkčním měřícím vozidlem CleveRA CAR v průběhu roku 2018. Z naměřených dat budou přepočteny plány údržby a oprav podle skutečného financování a realizací akcí na pětileté období a jejich optimalizace ve webovém prostředí systému CleveRA.

CleveRA je ucelený systém služeb a aplikací určený pro vlastníky nebo majetkové správce pozemních komunikací na všech úrovních - místní (města a obce), regionální (kraje), státní (ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy).  

CleveRA je souhrn služeb v oblasti diagnostiky, evidence, vyhodnocení a sestavení podkladů pro hospodaření s pozemními komunikacemi.  

CleveRA je souhrn specializovaných nástrojů určených pro efektivní a průkaznou správu pozemních komunikací, pro řízení, rozhodování o jejich údržbě a opravách. Nabízí nástroje pro kontrolu prováděné údržby komunikací a plánovaných investic. 

CleveRA je systém pokrývající celý životní cyklus hospodaření s pozemními komunikacemi.

4333