Zveme Vás na naše přednášky na GIS ESRI konferenci

Jako každý rok i letos se aktivně účastníme GIS ESRI konference, která se tentokrát koná 8. a 9. listopadu v Praze. Tentokrát vystoupíme se dvěma příspěvky s názvy "Widgety jako doping pro Vaše data" a "Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití". Na co se tedy můžete těšit?

Widgety jako doping pro vaše data

Každý, kdo někdy zpracovával data a snažil se o jejich následnou co nejlepší prezentaci, ví, jak je někdy obtížné vyladit prezentaci dat tak, aby byla výsledná hodnota dat co nejvyšší. Hodnota dat totiž není dána jen jejich přesností a aktuálností, ale také formou jejich prezentace.

Prostorová data se nejčastěji zobrazují formou kartografického produktu, a to buď klasického, tištěného, nebo digitálního, v současné době nejčastěji formou webové mapy.

Webová mapa může obsahovat velké množství mapových vrstev a může se tak pro uživatele stát v určitém směru nepřehledná a hůře ovladatelná pomocí běžných nástrojů. Také je občas obtížné dosáhnout pohodlné práce s mapou při řešení specifických úloh, například webové editace. Z těchto důvodů je potřeba rozhraní pro práci s mapou a daty upravit.

V případě Esri webových aplikací jsou tou správnou cestou widgety, které připraví pro uživatele ty nejlepší možné postupy a nástroje a dovolí mu z jeho dat získat maximum s minimálním úsilím.

Jak konkrétně používáme pokročilé widgety nad zajímavými daty, se můžete přijít inspirovat na naši přednášku. Ukážeme příklady především z oboru správy pozemních komunikací.

Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití

Pomocí naší měřící lodě CAPEREA monitorujeme stav dna vodních toků.

Projekt se zabývá návrhem a ověřením nástrojů a metodik pro efektivní údržbu a provoz prvků vodohospodářské infrastruktury - vodních nádrží a úprav vodních toků. Na základě výsledků analýz obrazu dna jsou prováděna rozdílová porovnání jednotlivých stavů (projektovaných, historických i současných) a stanoveny změny dna, tj. lokalizace zón sedimentace a vymílání. Morfologické změny jsou vyhodnocovány ve spojení s matematickým modelováním. Zohledňována je dynamika těchto procesů, jejich vliv na kapacitu vodních nádrží, kapacitu průtočných profilů, kapacitu protipovodňových opatření a ovlivnění plnění účelů, k nimž byla díla vybudována a zkolaudována.

Na základě zjištěných informací bude stanovena efektivita zásahu údržby a doporučený způsob řešení. To znamená, že systém umožní stanovení nákladů nezbytných k uvedení vodního díla do stavu, který zajistí plnění jeho účelů v rozsahu návrhových parametrů. Vlastní systém bude vybaven webovým rozhraním tak, aby byl přístupný jak pořizovateli monitorovaných údajů, tak i správci daného vodního útvarů a dalším autorizovaným uživatelům.

V rámci projektu vzniknou metodiky, které budou implementovány do Systému pro řízení monitoringu a údržby prostřednictvím procesů, analýz a způsobů hodnocení. Metodiky budou vyvíjeny a ověřovány na datech pořízených měřením na třech vodních nádržích s rozdílným hlavním účelem využití a na třech úsecích vodních toků s různými typy úprav a charakteristikami proudění.

Těšíme se na shledání s vámi.

4244