VARS BRNO a.s. pomůže se stanovením optimální údržby letištní plochy v Praze

VARS BRNO a.s. byl vybrán jako řešitel zakázky pro Český Aeroholding, a.s., jejímž předmětem je plánování oprav a údržby letištních ploch (vzletové a přistávací dráhy apod.) na základě analýzy jejich stavu. V tuto chvíli probíhá 1. etapa zakázky s cílem implementovat systém pro evidenci závad (včetně jejich oprav) a prohlídek letištní plochy. Součástí dodávky je také pilotní ověření diagnostiky letištních drah multifunkčním diagnostickým vozidlem, realizované v rámci inovačního projektu za podpory EU. Součástí tohoto projektu, zaměřeného na hospodaření s pozemními komunikacemi, je vyvíjeno komplexní modulární řešení CleveRA.

„Jsem nesmírně potěšen, že jsme se stali dodavateli řešení pro hospodaření s letištní plochou zejména proto, že letiště jsou po pozemních komunikacích největším klientem obdobných systémů. Je to pro mě potvrzení toho, že naše produkty odpovídají potřebám uživatelů a poskytují jim perspektivu pro širší využití celé platformy CleveRA. Pro realizaci zakázky budou aplikovány nejnovější technologie, které budujeme také v rámci inovačního projektu dotovaného EU,“ říká Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS  BRNO a.s. 

V druhé polovině roku 2014 pak dojde k předání a rutinnímu zařazení systému do procesu hospodaření s letištní plochou a dále bude realizována uživatelská a technická podpora a rozvoj systému v průběhu tří let.

DIKOS, podsystém řešení CleveRA, je optimální řešení pro první etapu

Pro komplexní řízení procesu běžné údržby pozemních komunikací byl vyvinut dispečersko – kontrolní systém (DIKOS). Jeho podstatou je správa a evidence veškerých dat týkajících se závad na komunikaci. Nejedná se však pouze o pasivní sběr informací. Celý systém je dynamický, víceuživatelský s možností interaktivního vkládání a editace dat. Identifikované závady se zpravidla zaznamenávají pomocí mobilního klienta. Ten slouží pro práci v terénu a využívá mimo jiné i GPS pro lokalizaci závady., Odkud jsou data automaticky odesílána do centrálního úložiště. Následně jsou získaná data vyhodnocována již v kanceláři pomocí webové aplikace a navrhován další postup pro odstranění závad.

Při návrhu aplikace byl kladen velký důraz na způsob práce budoucích uživatelů. Cílem bylo především zajistit jednoduché a návodné používání aplikace. Kontroloři při prohlídkách komunikací a evidenci závad musí, kvůli bezpečnosti, postupovat velmi rychle. Na letištích je tato vlastnost aplikace nezbytná,“ upřesňuje projektová manažerka Ing. Kateřina Meduňová.

Podsystém DIKOS je součástí modulárního řešení CleveRA a samozřejmě pracuje i s majetkovou evidencí, tzv. „pasportem“, expertním systémem pro hospodaření s vozovkou a dalšími registry majetkového správce. Evidovány jsou například veškeré realizované zásahy a s nimi spojená dokumentace (identifikace poruchy, způsob odstranění, záruční lhůty), včetně informací o kompetentních osobách odpovídajících za průběh údržby jednotlivých úseků komunikací. Díky tomu je například možné porovnat zjištěné závady s termíny záručních lhůt a včas nárokovat reklamace, což je jeden s klíčových nástrojů pro plánování a přerozdělování dostupných financí v rámci údržby a oprav komunikací.

1607
Automatická detekce trhlin

Ze silnice na přistávací dráhu

DIKOS  je úspěšně využíván pro hospodaření na pozemních komunikacích a to na všech komunikacích první třídy a v mnoha krajích. Protože se v této oblasti osvědčil, byl vybrán pro implementaci na letištní plochu. „Přesto, že bude nutné při realizaci zakázky přihlédnout ke specifikům letištní plochy a přizpůsobit aplikaci jejím potřebám, je současná podoba aplikace dobrým základem. O tomto faktu svědčí také provoz DIKOSu na celostátní i regionální úrovni,“ dodává projektová manažerka Ing. Kateřina Meduňová.


Hlavní dráha na letišti Václava Havla prošla generální rekonstrukcí, která byla dokončena v září loňského roku. Důvodem byly především stále narůstající časové i finanční požadavky na její údržbu díky poměrně dlouhodobému využívání a vysokému stáří povrchu. Není třeba připomínat, že tento povrch je vystaven intenzivnímu opotřebení a jeho udržení v bezchybném stavu je základním předpokladem pro zajištění bezpečnostních podmínek letového provozu. Dosud realizovaný systém plánování údržby bude pozměněn s ohledem na minimalizaci časových a finančních nároků díky včasné detekci poruch. Letištní dráha bude pravidelně podrobována důkladné analýze, jejíž výsledky budou podkladem pro další plánování dílčích oprav a údržby, které budou jak finančně, tak i časově méně náročné.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.