Tiskové prohlášení VARS BRNO a.s ze dne 24. 5. 2012

VARS BRNO a.s., přední česká firma zabývající se dodávkami dopravních informačních a telematických systémů, zvítězila v roce 2011 ve výběrovém řízení vyhlášeném Technickou správou komunikací hlavního města Prahy na výměnu a inovaci Zařízení pro provozní Informace (ZPI) v hlavním městě Praha. V těchto dnech došlo k podepsání smlouvy o realizaci. Předmětem veřejné zakázky je technologická výměna ZPI, která významně přispěje ke zvýšení efektivity provozu dopravy, a to I v rámci komplexních systémů dopravní telematiky v hlavním městě Praze.TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ VARS BRNO a.s.: 

Tento projekt potvrdil pozici VARSu jako významného inovátora na českém trhu, který udává v oblasti telematiky technologické trendy a nabízí inovativní a dynamická řešení.

Hlavní dopravní řídící ústředna (dále jen „HDŘÚ“) provozovaná Technickou správou komunikací HMP zajišťuje centrální dohled nad dopravní situací na území HMP, centrální řízení dopravy na území HMP, a poskytuje aktuální a ověřené dopravní informace. Zdroji těchto dat jsou například detektory dopravy, systémy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a zdravotní záchranné služby nebo také systém Centrální evidence uzavírek. Veškeré informace o dopravní situaci jsou zpracovány Řídícím systémem HDŘÚ, který automaticky reaguje na danou situaci vyvoláním tzv. scénářů. Tyto scénáře jsou impulsem k dopravním opatřením, která se pak jednotně aplikují do všech způsobů řízení a informování řidičů.  Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak může HDŘÚ s využitím scénářů dynamicky ovlivňovat dopravu, tzn. zajišťovat dopravní opatření a distribuci dopravních informací, je s využitím Zařízení pro Provozní Informace.

Název zakázky: Poskytování dopravních informací

Způsob financování: Operační program doprava (Fondy EU) 85%, HMP spolufinancuje 15%

Náklady: 189 mil bez DPH; pozn. plánovaný rozpočet byl 350 mil Doba realizace: do konce roku 2012; pozn. bohužel s odvoláním některých uchazečů na UOHS byla zadávací lhůta neúměrně protažena

Dodavatel a způsob výběru dodavatele: Otevřené výběrové řízení dle Zákona 137 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Zhotovitelem je firma VARS BRNO a.s. 

VARS BRNO a.s. zrealizuje systém poskytování dopravních informací pro ovlivňování a řízení dopravy na pozemních komunikacích v hlavním městě Praze (dále jen „HMP“), jako součást komplexního systému dopravní telematiky v HMP. Uvedený systém bude zahrnovat dodávku, montáž a zprovoznění systému Zařízení pro provozní informace (dále jen „ZPI“), který bude doplněn o proměnné dopravní značení (dále jen „PDZ“), a to včetně infrastruktury, která zahrnuje konstrukce pro upevnění ZPI, napájení a datovou komunikaci se ZPI.

a) demontáž stávajících „proměnných informačních tabulí“, tzv. PIT (4 lokality),

b) obnova (náhrada) stávajících PIT (17 lokalit) za nová ZPI,

c) rozšíření systému o 34 nových ZPI, včetně infrastruktury pro upevnění, napájení a datový přenos,

d) úprava a rozšíření současného řídicího systému HDŘÚ tak, aby z něj mohla být ovládána všechna ZPI. 

Tato ZPI budou informovat řidiče o dopravní situaci, a to jak formou dopravní značky zobrazené na PDZ (například nehoda), tak textově, a na vybraných lokalitách barevně graficky. Základními zobrazovanými informacemi budou stupně provozu, doby dojezdu, uzavírky, nehody, pokyny pro řidiče a v mimořádných situacích i bezpečnostní informace z krizového řízení.

Přílohy ke stažení