CleveRA CAR je připraveno na experiment přesnosti vyhlášený MD

V souladu s Technickými podmínkami 207 schválenými Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 74/2017-120-TN ze dne 29. března 2017, Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI. (Věstník dopravy, Informace s resortu Ministerstva dopravy, číslo 02/2018 (strana 8))

K Ministerstvem dopravy vyhlášenému experimentu přesnosti je přihlášeno i multifunkční měřící vozidlo CleveRA CAR společnosti VARS BRNO a.s.

Cílem experimentu přesnosti je udělení oprávnění k měření povrchových vlastností vozovek v ČR

Na základě splnění požadavků stanovených v TP 207 získají provozovatelé jednotlivých měřících zařízení od Ministerstva dopravy ČR oprávnění k měření povrchových vlastností nebo průhybů vozovek pozemních komunikací na území ČR.

Experimenty proběhnou postupně v průběhu června 2018 na letišti Pacov – Kámen a na přilehlých pozemních komunikacích.

Praktické využití CleveRA CAR a měřených informací

Informace o povrchových vlastnostech vozovek jsou jedním ze vstupních údajů pro:

  • převzetí nových povrchů pozemních komunikací,
  • posouzení povrchů na konci záruční doby,
  • návrh údržby a oprav vozovek pozemních komunikací.

Výsledky měření průhybů vozovek pozemních komunikací jsou jedním ze vstupních údajů pro stanovení:

  • zbytkové doby životnosti,
  • návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací,
  • návrh údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem.

CleveRA CAR má za sebou již více než tři roky měření povrchových vlastností pozemních komunikací na území celé ČR. Výsledky měření jsou spolu s CleveRA portálem využívány pro plány oprav komunikací. V roce 2017 naměřilo CleveRA CAR přes 23 tisíc pruhokilometrů českých silnic a dálnic.

4336

Přílohy ke stažení